اسلایدهای آموزشی مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری

فایلهای آموزشی این بخش توسط واحد دفتر پرستاری در زیرمجموعه های تغذیه ، کنترل عفونت و ایمنی بیمار تهیه و تنظیم گردیده است .

   دانلود : رژیم_درمانی_و_تغذیه_در_بیماریها.pdf           حجم فایل 1153 KB
   دانلود : اسلاید_ارتقاء_سلامت_.pdf           حجم فایل 273 KB
   دانلود : ایمنی_در_منزل.pdf           حجم فایل 527 KB
   دانلود : زندگی_سالم_تغذیه_سالم.pdf           حجم فایل 1330 KB
   دانلود : بهداشت_و_کنترل_عفونت.pdf           حجم فایل 1414 KB