فهرست خط مشی ها و روش ها در استانداردهای اعتباربخشی سال 1395

ردیف

زیرمحور

عنوان

فرد مسئول

مدیریت و رهبری

1

تیم حاکمیتی

مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه بیمار

 

2

تیم حاکمیتی

مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان

 

3

تیم مدیریت اجرایی

انتخاب پیمانکاران با لحاظ معیارهای کیفی، و رعایت مقررات مالی معاملاتی

 

4

مدیریت تأمین و تسهیلات اقامت

تهیه و توزیع ملزومات و تجهیزات

 

مراقبت و درمان

5

مراقبت های عمومی بالینی

دستورات مراقبتی و درمانی تلفنی در موارد ضروری

 

6

مراقبت های اورژانس

شناسایی به موقع و نحوه رسیدگی به بیماران بدحال و اورژانسی در بخش های بستری

 

7

مراقبت های حاد

نحوه و اندیکاسیون های پذیرش و ترخیص بیماران در بخش های ویژه

 

8

مراقبت های حاد

مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مداوم بیماران حاد

 

9

مراقبت های بیهوشی و جراحی

رعایت الزامات ایمنی بیماران در اقدامات تهاجمی خارج از حیطه اتاق عمل

 

10

مراقبت های مادر و نوزاد

مدیریت مادران پرخطر در بلوک زایمان

 

11

مراقبت های مادر و نوزاد

اطمینان از رعایت اندیکاسیون های انجام سزارین

 

پیشگیری و بهداشت

12

مدیریت بهداشت محیط

کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها

 

13

پیشگیری و کنترل عفونت

ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشت دست در بین پزشکان/ پرستاران و سایر کارکنان بالینی

 

رعایت حقوق گیرنده خدمت

14

اطلاع رسانی و ارتباطات

راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

 

15

تسهیلات و حمایت ها

رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت

 

16

تسهیلات و حمایت ها

حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر

 

 

 

 

   دانلود : فهرست_خط_مشی_ها_در_سنجه_های_سال_1395.docx           حجم فایل 17 KB