فیزیوتراپی 

مسئول بخش آقای نبی الله تقدسی

   دانلود : بروشورحركات_تنه.pdf           حجم فایل 470 KB
   دانلود : بروشورحركات_آرنج_و_شانه.pdf           حجم فایل 688 KB
   دانلود : بروشور_حركات_گردن.pdf           حجم فایل 372 KB
   دانلود : بروشور_حركات_صورت.pdf           حجم فایل 402 KB
   دانلود : بروشور_حركات_دست.pdf           حجم فایل 500 KB
   دانلود : بروشور_حركات_پا.pdf           حجم فایل 457 KB