پرویز نمازی

سمت : مدیر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مراقبت های ویژه

مسئول مافوق :  دکتر مصطفی ده مرده ئی / ریاست مرکز

جانشین: خانم بیتا کامرانفر 

شرح وظایف :

·         برنامه ریزی  و نظارت در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

·         شرکت فعال در نهادهای سیاسیت گزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

·         تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

·         برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته ها با شرح وظایف مدون

·         تدوین و اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت به کارکنان، آموزش کارکنان جدیدالورود

·          تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده (بدو بستری،  حین بستری، هنگام ترخیص و سرپایی

·         ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی مدیریت های : نیروی انسانی، ارزیابی فرایندها، ارزشیابی و ایمنی بیمار

·         ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری

·         نظارت  و اجرای برنامه های کنترل عفونت

 

سوپروایزرها:

1-      مهدیه امیر زاده: سوپروایزر بالینی

2-      بیتا کامرانفر: سوپروایزر آموزشی

3-      پریسا پهلوانپور: سوپروایزر کنترل عفونت

4-      غلامرضا خانجانی فرد : سوپروایزر بالینی

6-      کبری قاسمی نژاد: سوپروایزر بالینی

7-     احمدرضا محمدزاده: سوپروایزر بالینی

9-      رقیه صمیمی: سوپروایزر آموزش به بیمار

سرپرستاران بخش ها:

 

بخش

نام و نام خانوادگی

درمانگاه

سید علی سجادی قائم مقامی 

اورژانس

پريسا شريعت زاده

اتاق عمل

لیلا عشقی 

زنان

رز شیپری 

اطفال

پریسا زندیانی 

مردان يك

لیلا دانش پژوه 

مردان دو

محبوبه مقیمی 

BICU

سمیه فرامرزی 

CSR

رضا احمدی زمانی 

 

مسئول دفتر: آمنه خالقی 

موقعیت: در طبقه همکف ساختمان بستری بیماران- راهروی ورودی به درمانگاه

تلفن تماس و فاکس: 88770046

 

                                                                    

سوپروایزران بالینی

1-مهدیه امیر زاده                 2-غلامرضا خانجانی فرد             3-کبری قاسمی نژاد         4-احمدرضا محمدزاده      

اهم وظایف :

-مشارکت و همکاری درجمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز آموزشی درمانی بهداشتی

-همکاری با مدیر پرستاری د رتنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای ذیربط با همکاری مسئولین

-ارائه پیشنهاد لازم د رجهت ایجاد تغییرات مناسب د رسیستم خدمات پرستاری

-برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص بیماران

-تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت گیرندگان و ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

-ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب

-تشخیص نیازها و مشکلات موجود درواحدهای مرتبط پرستاری و اقدام جهت حل آنها

-مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی ها و نیازها درواحدها وشیفت های مختلف و هماهنگی جهت ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

-تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان فوریتها (تامین نیروی انسانی ،تجهیزات ،امکانات و ....)

-نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست )

-بازدید مستمر ازواحدهای مرتبط به منظور حصول از حسن ارائه خدمات ،ثبت و ارائه گزارش به مافوق و ثبت حوادث ،وقایع غیرمترقبه ،آمار(بیماران برحال ،پذیرفته شده ،ترخیصی ،فوت شده و ....)

-مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان برطبق عملکرد ،رفتارهای شغلی و اخلاقی و مشارکت در ارزشیابی اثربخشی خدمات

 

-کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و دارو ها در واحد پرستاری 

 

 

سوپروایزر کنترل عفونت:پریسا پهلوان پور

 

 

 

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت مشاوری است مطلع که نقش کلیدی و مسئولانه در رابطه با عملکرد تیم کنترل عفونت بیمارستان دارد و یکی از اعضاء فعال کمیته کنترل عفونت بیمارستان است.نقش اصلی این فرد ایجاد ارتباط اطلاعاتی مناسب در زمینه کنترل عفونت  بین بخشهای بیمارستان و نیز تسهیل همکاری نزدیک بین پرسنل و گروه کنترل عفونت میباشد.برخی از وظایف اصلی وی عبارتند از:

1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش 
2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظورپیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
 
 
4-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود 

 
5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
 
 
6-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان 

 
7-نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت  قوانین و مقررات کنترل عفونت 

 
8-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم

9-تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
 
 
10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور 

 
11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود 

 
12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

14-     تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت بیمارستانی پس از بررسی پرونده بیماران و گزارشهای آزمایشگاه به منظور تکمیل فرمهای مربوطه،به عبارتی نظارت و مراقبت(surveillance)،تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان

15 -   درخواست انجام نمونه برداری از افراد و مکانهای مشکوک به عفونت

16 -  همکاری و مشورت دربکارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازی بیماران عفونی بخشها

17 -  نظارت بر نحوه اجرای روشهای ضدعفونی ونظافت طبق استانداردهای موجود

18-پيگيري انجام اقدامات لازم پس از آسيب هاي ناشي از اجسام تيز و برنده آلوده در كادر بهداشتي

19   - آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونتهای بیمارستانی از طریق برگزاری سمینار و تهیه مقالات آموزشی

20 -  ترتیب جلسات آموزشی و تهیه و ارائه اطلاعات تخصصی پرستاری در زمینه شناسائی،پیشگیری و مانیتورینگ کنترل عفونت در داخل بخشها

21- نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملها و پیشنهادات کمیته کنترل عفونت و گزارش نتایج و ارزیابی های خود به تیم کنترل عفونت

22  -   شرکت فعال ومنظم در جلسات گروه و کمیته کنترل عفونت و تهیه گزارش کار به کمیته مربوطه و همچنین کمک به کمیته به منظور برنامه ریزی و تعیین خطی مشی در جهت کنترل عفونت

23 -    حضور مستمر در زمینه تدوین خطی مشی ها و روشهای کنترل عفونت با توجه به چک لیست اعتباربخشی بیمارستانها و ارائه چک لیستهای نظارتی و ارزیابی بیمارستان از نظر کنترل عفونت با توجه به خطی مشی های اختصا صی کنترل عفونت