برنامه هفتگی درمانگاههای مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری از 95/10/1
 

 

ایام هفته

درمانگاه صبح

درمانگاه  بعد از ظهر

( کلینیک ویژه)

جراح عمومی

جراح

 فوق تخصص

 

 

شنبه

دکتر ترابی

دکتر موسوی   مجد

دکتر ده مرده ئی

 ( جراح فوق تخصص)

 

یکشنبه

دکتر هومند

--------

 

دکتر ترابی

متخصص جراحی عمومی

دوشنبه

دکتر مومنی

دکتر وقر دو ست

دکتر موسوی   مجد

( جراح فوق تخصص)

 

سه شنبه

دکترسید حمید صالحی

دکتر کریمی

دکتر فرقانی15-12

( جراح فوق تخصص)

دکتر وقر دو ست18-15

( جراح فوق تخصص)

چهارشنبه

دکتر ده مرده ئی

دکتر ده مرده ئی

دکتر ده مرده ئی

 ( جراح فوق تخصص)

 

پنج شنبه

دکتر موسوی +

دکتر ترابی

 

دکتر حسن زاده

( جراح فوق تخصص)

  (یک هفته  در میان)